Par Valsts izglītības informācijas sistēmu

Valsts izglītības informācijas sistēma (turpmāk – VIIS) ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija un tās darbības mērķis ir nodrošināt valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā, kā arī psihologu profesionālās darbības izvērtēšanas un uzraudzības jomā. 

Būtiskākās komponentes, kas veido VIIS: Izglītības iestāžu reģistrs, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs, Pedagogu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāze, Psihologu reģistrs, Studējošo un absolventu reģistrs, Akadēmiskā personāla reģistrs un Pedagoģiskā personāla tarifikācijas. 

VIIS darbība uzsākta 2009. gadā un šobrīd tajā esošā informācija ļauj iegūt datus par visām izglītības pakāpēm, visiem formālās izglītības veidiem un daļēji aptver arī neformālo izglītību. Sistēmā iekļauto informāciju, mērķus un funkcijas regulē Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 276 „Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”. 

VIIS darbības nodrošināšanai dati tiek saņemti no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra, Uzņēmumu reģistra, skolvadības sistēmām, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Sodu reģistra. Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, 2024.gads.

2024. gada 2. ceturksnī tiek nodrošināta datu apmaiņa ar vairāk kā 70 institūcijām (no tām lielākā daļa ir pašvaldības), tā samazinot administratīvo slogu. Piemēram, no Iekšlietu ministrijas tiek saņemti dati no Sodu reģistra, lai  pārbaudītu, vai uz personu – bērnu aprūpes, izglītības un citu iestāžu vadītāju un darbinieku, kurās uzturas bērni, atbilstību nav attiecināmi ierobežojumi strādāt. Valsts ieņēmumu dienestam, Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai tiek sniegti dati nodokļu atvieglojumu un pabalstu piemērošanai. Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijai tiek nodrošināti dati, lai veiktu pamatotu uzturlīdzekļu izmaksu. 

Sīkāk par informācijas sistēmām, ar kurām notiek datu apmaiņa, var iepazīties šeit

Tāpat VIIS esošā informācija nodrošina vairāku e-pakalpojumu darbību: 

Lietotāji par problēmām darbā ar sistēmu tiek aicināti rakstīt pieteikumu uz e-pasta adresi: viis@izm.gov.lv .

Par Valsts izglītības informācijas sistēmas publisko portālu 

Veicinot izglītības jomu raksturojošo datu, tostarp izglītības kvalitāti raksturojošo rādītāju, pieejamību sabiedrībai, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projekta "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma" ietvaros izstrādāts VIIS publiskais portāls un sistēma papildināta ar būtiskām komponentēm izglītības kvalitāti raksturojošo rādītāju datu analīzei. 

VIIS publiskajā portālā ir iespējams iegūt gan publiski pieejamo informāciju izglītības reģistros, gan vienuviet caurlūkot ar izglītības jomu saistītos e-pakalpojumus. Tāpat ir iespējams iepazīties ar izglītību raksturojošajiem datiem, kuru avots ir gan oficiālā valsts statistika, gan VIIS operatīvie dati un citi datu avoti. Tostarp VIIS publiskais portāls ir platforma, kas tiek izmantota izglītības kvalitātes monitoringa rīku pieejamībai dažādu sabiedrības grupu vajadzībām. 

Projekta partneri