Padziļinātu ieskatu ar izglītības jomu saistītos datos var gūt Latvijas Atvērto datu portālā, kurā ir publicēti Valsts izglītības informācijas sistēmas operatīvās statistikas dati dažādos griezumos. Publicēto datu kopu ietvarā ir informācija gan par izglītojamo skaitu, gan izglītības iestādēs strādājošo pedagogu un akadēmiskā personāla skaitu un citiem ar izglītības jomu saistītiem datiem:

 

Citas noderīgas saites:

Projekta partneri